Sledujte, prosím, denně školní portál, kde vám někdy i několikrát denně aktualizujeme informace tak, jsou jsou průběžně zveřejnovány na portálech vlády ČR, MZd ČR a MŠMT ČR.

Stavební úpravy a změny v učebnách pro DT

Z důvodu stavebních úprav ve škole došlo k několika změnám v učebnách pro didaktické testy. Aktuální seznamy najdete v sekci maturitních zkoušek, JZO 2021.

Organizace maturitních a závěrečných zkoušek

Maturitní a závěrečné zkoušky budou v letošním školním roce probíhat za zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření.

Základní informace byly shrnuty do Pokynu k ochraně zdraví během MZ a ZZ.

Další operativní organizační pokyny k MZ a ZZ v oblasti ochrany zdraví budou průběžně doplňovány zde na školním portálu.

Praktické zkoušky z odborných předmětů

Žáci se dostaví k testování nejpozději 30 min. před zahájením první zkoušky PZOP do učebny, ve které budou zkoušku skládat.

Hromadné testování:

 • v pondělí 17/5:

  • 4A BAP - 7:30 h, uč. 1

  • 4EF PVS - 7:30 h, uč. 16

  • 4A PLG - 8:30 h, uč. 2

  • 4EF PSK - 8:30 h, uč. 14

  • 4EF DAN - 10:30 h, uč. 16

  • 4EF MIT - 11:30 h, uč. 14

 • v úterý 18/5

  • 4D - 7:30 h, uč. 2

Výuka v týdnu od 17/5

V týdnu od 17/5 budou v rámci denních změn velké změny a výrazná redukce rozvrhů, a to z důvodu konání praktických maturitních zkoušek.

Pro nástup žáků do prezenční výuky byl pro žáky INFISu připraven Pokyn k organizaci obnovené prezenční výuky od 26. 4. 2021.

Žáci jsou při prezenční výuce ve škole testováni:

Teoretická výuka pokračuje v týdnu od 17/5 i nadále distanční formou.

Praktické vyučování v týdnu od 17/5 probíhá pro žáky INFISu prezenční formou, a sice:

 • odborný výcvik žáků 1M:

  • budou mít odborný výcvik prezenční formou vždy v pondělí dle rozvrhu hodin

  • v ostatní dny mají žáci odborný výcvik distanční formou

  • žáci se dostaví v pondělí na začátku odborného výcviku se svými učiteli (tedy ranní skupina v 8:00 h, odpolední skupina ve 11:30 h) do učebny 1, kde proběhne testování na koronavirus

  • po celou dobu učebního dne mají žáci zakryté dýchací cesty předepsaným ochranným prostředkem

  • pondělní odborný výcik probíhá v učebnách dle rozvrhu hodin

 • odborný výcvik žáků 2M a 3M:

  • probíhá na pracovištích České pošty

  • žáci se testují na pracovišti, kde OVY konají

Případné další změny, plynoucí z aktuálních opatření, budou řešeny operativně.

Možnost konzultací pro žáky závěrečných ročníků

Od 19/4 je možné využívat:

 • individuálních konzultací 1+1,

 • skupinových konzultací 1+max 6, za předpokladu:

  • vyučující nahlásí skupinovou konzultaci vedení školy předem,

  • skupinová konzultace je pro žáka dobrovolná,

  • žák nesmí mít příznaky onemocenění covid19,

  • žák musí mít negativní test na korovnavirus, výjimku mají osoby, které doloží:

   • lékařskou zprávu, že prodělaly kovid19 a neuplynula doba do 90 dnů,

   • certifikát o očkování 2 dávkami vakcíny, kdy od data druhého očkování uplynulo více než 14 dnů,

  • testy do školy objednáváme dopředu, v případě, že potřebujete zajistit test pro skupinovou konzultaci ve škole, je nutné toto s časovým předstihem nahlásit prostřednictvím vyučujího a dále je nutné se do školy (učebna 1) dostavit ve stanovený čas, který vám vyučující sdělí; tomtu času je nutné se přizpůsobit

Domov mládeže v provozu pro žáky s prezenční výukou

Od 25. 4. 2021 od 18:00 h se mohou žáci, kteří mají praktické vyučování od 26. 4. 32021, ubytovat na DM. Osobní účast žáka na DM je podmíněna povinným testováním, které bude provedeno v DM. Testování se řídí Pokynem k organizaci obnovené prezenční výuky od 26. 4. 2021. O nástupu k ubytování nás informujte na tlf. č. + 420 377 477 502.

Všichni strávníci, kteří mají zájem o stravování ve ŠJ, si stravu přihlásí sami na tlf. č. + 420 377 477 506.

Opatření MZd ČR k nošení respirátorů od 25/2

MŠMT informuje o mimořádném opatření MZd ČR týkajícího se nošení respirátorů a obličejových masek ve školách a školských zařízeních.

Žádáme žáky, zaměstnance, případně další návštěvníky školy a DM o dodržování tohoto opatření.

Změna organizace výuky a hodnocení pro žáky závěrečných ročníků

V souladu s Opatřením obecné povahy pro závěrečné zkoušky a s Opatřením obecné povahy pro maturitní zkoušky, vydaná MŠMT dne 29.1.2021, bude v závěrečných ročnících ve 2. pololetí zrušena výuka předmětů a hodnocení v předmětech:

 • 4A - fyzika, tělesná výchova

 • 4D - společenské vědy, informační technologie, profesní komunikace

 • 4EF - biologie, fyzika, tělesná výchova

 • 3M - tělesná výchova

Tento čas žáci využijí na zintenzivnění přípravy ostatních předmětů a přípravě k maturitní nebo závěrečné zkoušce.

U dalších vyučovaných předmětů, které přímo nesouvisí s maturitní nebo závěrečnou zkouškou, seznámí vyučující předmětu žáky s případnými změnami organizace výuky a nastaví žákům pravidla pro hodnocení.

Toto opatření je platné od 8/2 na základě rozhodnutí ředitelky školy.

Příprava na maturitní zkoušku pro žáky 4. ročníků

Milí žáci,

ČŠI vám umožnila přístup do aplikace INSPIS, kde najdete v elektronické podobě testy, které byly použity u maturitních zkoušek v minulých letech.

Přístupové údaje a pokyny najdou žáci a učitelé ve školních mailech.

Rekonstrukce prostor Domova mládeže, Čelakovského 1, Plzeň

Na Domově mládeže probíhá od 1. 2. 2021 další etapa rekonstrukce pokojů a chodeb. Zároveň dojde k úpravě a oživení elektronického zabezpečovacího systému celého objektu.

Škola nemusí být jen učení, ale i zábava...

Milí žáci,

v závěru roku 2020 jsme uzavřeli projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, při kterém jste zažili řadu zajímavých aktit v rámci kroužků, klubů, exkurzí, setkání s odborníky.

Během nich jste poznali, že škola nemusí vždycky znamenat jenom učení, ale může být i zábava... Stačí chtít a zapojit se... :-)

A protože když něco končí, tak zpravidla něco nového začíná, i u nás tomu tak je. Pro ty z Vás, kteří to na INFISu máte rádi a volný čas raději strávíte s námi, než abyste jej ubíjeli lenošením nebo surfováním na netu bez hlubšího cíle, jsme opět připravili nový projekt plný zajímavých mimoškolních aktivit, a to v rámci krajského projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji.

Těšit se můžete na tyto mimoškolní aktivity a vedoucí kroužků, kteří si pro vás budou po další 3 roky připravovat zajímavou náplň kroužků, klubů a exkurzí:

 • kroužek robotiky – zaměřený na propojení programování, elektroniky, mechaniky a využití 3D tiskáren, kroužek povedou p. Pinkas a p. Jiránek,

 • kroužek grafiky a webdesignu – zaměřený na techniky a zpracování dig. fografií, grafický design a webdesign, povede p. Prynch,

 • ve škole vznikne Krajské centrum kybernetické bezpečnosti – budou probíhat pravidelné průběžné výzvy, které vyvrcholí turnaji a setkáním - povede p. Zima,

 • dramatický kroužek – dramatizace literárních a děl s následným nácvikem a představením - povede p. Janda,

 • matematický kroužek – seznámíte se s rozšiřujícím učivem z matematiky, které využijete zejm. pro přípravu a další studium na VŠ, pod vedením p. Mrákoty,

 • exkurze,

 • další.

Díky žákům, kteří se účastní kroužků, budou moci nové vybavení využívat i ostatní žáci. Z tohoto důvodu budou zmodernizovány:

 • učebna 2 - programování a 3D tiskárny,

 • učebna 8 - IoT,

 • učebna 9 - badatelské aktivity,

 • posilovna - relaxace,

 • učebny odborného výcviku.

V rámci projektu budeme i nadále spolupracovat se základními školami, pro které připravujeme kroužky, exkurze, projektové dny.

Tak už vší, koho se zeptat, tak vzhůru do toho!!! :-)

Výuka v lednu

Výuka probíhá od pondělí 4. ledna 2021 v plném rozsahu opět distančně z důvodu zařazení do stupně PES5.

Pro naši školu plynou uvedená opatření od 4/1 do 10/1:

 • veškerá výuka bude opět výhradně distanční (závěrečné ročníky i odborný výcvik),

 • ubytování na DM není pro ubytované žáky možné,

 • odběr stravy pro žáky možný pouze zadním výdejem z rampy a není možná konzumace jídla ve školní jídelně.

Krizová opatření pro oblast školství

Krizová opatření na portálu vlády ČR

Další organizační záležitosti

Jak si zobrazit pohled do třídní knihy z pohledu žáka?

 • vstupte do webových Bakalářů

 • klikněte na "Rozvrh hodin" NEBO v levém menu na "Výuka/Rozvrh", zde se vám zobrazí rozvrh a zápis v TK na aktuální nebo nadcházející den

 • pro zobrazení již uplynulých hodin vyberte v levém menu na Výuka/Přehled výuky, kde si vyberte vpravo nahoře předmět, který hledáte (POZOR - zdroje výuky uvedené vpravo od historie odučených hodin ignorujte, načítají se automaticky dle klíčových slov v zápisu hodiny a nejdou bohužel vypojit); zdroje pro výuku vám zadáváme vždy přes MS-Teams)

Dalším problémem je, že se změny nepropisují ihned, ale s časovou prodlevou, což bohužel neovlivníme. Tím se může stát, že vyučující, byť dodrží zápis hodiny do 20:00 h den předem, z druhé strany nemusí být hodina hned vidět.

Vše viz výřezy níže.

Informace níže též byla upravena v souladu s tímto sdělením.

Děkujeme za upozornění a za pochopení.

S pozdravem

P. Šmídl, zástupce ředitelky

Distanční výuka

V případě zahájení distanční výuky u konkrétní třídy je taková výuka dána rozvrhem hodin včetně denních změn a probíhá on-line formou v prostředí MS-Teams. POZOR - v rozvrzích hodin zůstanou z technických důvodů čísla učeben, přestože výuka bude probíhat on-line.

Výuka je pro žáky povinná.

Žáci přihlášení ke stravování a zaměstnanci mají ve dnech distanční výuky nárok na oběd a mají povinnost konzumovat oběd za dodržení všech hygienických opatření.

Od 5/10 probíhá distančně výuka všech tříd kromě:

 • odborného výcviku (žáci mají odborný výcvik dle rozvrhu hodin)

 • souvislé odborné praxe (žáci konají SOP dle harmonogramu)

Detailnější informace o on-line výuce naleznetete v Pokynu k distanční výuce. Ten byl aktualizován k 21. 9. 2020.

Žáci, kteří mají problémy se zařízením nebo daty pro on-line výuku:

 • si budou vyzvedávat zadané pokyny a úkoly ve škole na stud. oddělení,

 • vždy v pondělí od 7:30 do 11:00 h na nadcházející týden,

 • případné zadané úkoly přinesou zpět na stud. oddělení další pondělí

Dne 30/9 vyhlásila vláda nouzový stav s účinností od 5/10.

Současně byla schválena krizová opatření, též s účinností od 5/10.

Na webu MŠMT ČR jsou k výuce od 5/10 zvřejněny následující informace.

Souvislé odborné praxe a odborný výcvik v rámci distanční výuky

V souladu s novými nařízeními vlády dochází od středy 14/10 k dalším změnám v organizaci výuky.

 • souvislé odborné praxe žáků byly zrušeny

 • odborný výcvik od 14/10:

  • žáci 1. ročníků přechází na distanční výuku, obdobně jako u ostatních vyučovacích předmětů

  • žáci 2. a 3. ročníků přechází na distanční výuku, off-line formou, vedoucí učitelka odborného výcviku zadá žákům úkol na daný den prostřednictvím MS-Teams a zapíše hodinu do TK; žáci budou mít vyčleněné hodiny, vždy 1. - 5. hodinu, na plnění zadaných úkolů

Připomenutí postupu zapisování hodin do TK a zavěšování do MS-Teams

Milí žáci,

protože se neustále množí dotazy ohledně zapisování hodin, objasňuji touto cestou.

Distanční výuka se řídí pokynem, který je umístěný od 1/9 níže na tomto portálu. Zde upozorňuji především na body 6, 7, 8.

 • dle bodů 6 a 7- do 20:00 h den předem vám vyučující na další den zapíše do třídní knihy, zda hodina bude probíha on-line/off-line formou a zda bude výuka probíhat nebo budete mít materiály v MS-Teams nebo v Moodle; o svolání schůzky v MS-Teams se zde nic nepíše!!!

 • dle bodu 8 - nejpozději před hodinou vám vyučují připraví v prostředí MS-Teams nebo Moodle on-line výuku nebo zavěsí materiály pro off-line výuku; tedy i odkaz na připojení může být vytvořen před začátkem hodiny, ale tu informaci máte v třídnici den předem

Je tedy nutné chodit prioritně do třídní knihy, kde se dozvíte, jakou formou a kde bude výuka probíhat!!!

Jak do třídní knihy z pohledu žáka?

 • na aktuální nebo nadcházející den kliknutím na "Rozvrh",

 • s pohledem do historie kliknutím na "Přehled výuky" s následným výběrem předmětu vpravo (zdrojů výuky automaticky se zobrazjícím vedle si prosím nevšímejte!!!)

S pozdravem

P. Šmídl, zástupce ředitelky

Povinné roušky ve všech prostorách školy od 18/9

Dne 17/9 bylo MZd ČR znovu nařízeno nošení ochranných prostředků nosu a úst ve všech prostorách škol, a to s účinností od 18/9.

Opatření se nevztahuje na nezbytně nutnou konzumaci jídla ve školní jídelně a hodinách tělesné výchovy.

Opatření platí pouze pro budovy školy, nikoliv pro DM.

Mimořádné opatření

Odkaz na oficiální vyjádření MŠMT ČR ze dne 17/9

Oficiální vyjádření MZdr ČR dne 17/9

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Provoz školy se o 1/9 bude řídit pokynem Provoz školy vzhledem ke COVID-19 ve školním roce 2020/2021.

Tento pokyn bude později k dispozici v Dokumentech v pravé části portálu.

Doučování matematiky a češtiny

 • víte, že pro vás zajišťujeme doučování matematiky a češtiny?

 • doučování vám financujeme v rámci projektu Šablony pro SŠ a můžete jej navštěvovat zdarma

 • informace získáš u učitelů češtiny a matiky

 • jednu skupiny máme vyčleněnou jako češtinu pro cizince, v případě zájmu se hlaste u paní Králové

Dokumenty

Akce školy, kterých se zúčastníte...

Všechny akce a termíny jsou uvedeny v Plánu akcí. Níže najdete podrobnější informace k některým událostem.

Workshop s Agentur für Arbeit

 • na dny 10/5 a 12/5 připravujeme pro některé žáky školy on-line workshop s Agentur für Arbeit ve Weidenu

 • workshopy proběhnou vždy od 9:00 do 11:00 h

 • první den bude věnován tvorbě životopisu, druhý pracovnímu pohovoru

 • zájemci se přihlásí paní Jiránové mailem dle informace níže

Projektový den - portfolia

 • se žáky 2. ročníků zrealizujeme projektový den po návratu do školy prezenční formou

Soutěž v programování Pilsprog

Kraje pro bezpečný internet

 • někteří žáci se již v prosinci zapojili do krajské soutěže Kraje pro bezpečný internet

 • ostatní žáci se zapojí v lednu, termíny se dozvíte z portálu nebo od vyučujících

 • zapojit se nemusíte jen vy, ale i celá vaše rodina - mladší sourozenci, starší sourozenci, rodiče, dědeček či babička - a to jak pročtením e-learningu, tak zapojením do soutěže

 • www.kpbi.cz