Organizační pokyny pro zajištění ochrany zdraví v průběhu zkoušek v souvislosti s epidemií koronaviru SARSCoV-2

Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žádáme o dodržení provozních podmínek pro konání přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek nastavených metodickým pokynem MŠMT.

Stanovení termínů zkoušek pro doplnění podkladů pro klasifikaci žáků nižších ročníků - 3/6, 4/6, 5/6

 • žáci uvedení v přehledu se dostaví v uvedené dny na přezkoušení z uvedených předmětů
 • žáci a předměty byly projednány pedagogickou radou dne 26/5
 • zkoušení proběhne písemně, pomůcky běžné pro výuku si vezměte vlastní
 • při vstupu do školy odevzdá přicházející žák vytištěné a vyplněné čestné prohlášení a provede řádnou hygientu a dezinfekci
 • rozpis žáků s termíny a předměty - termíny jsou závazné a účast žáků je povinná!!!

Rada rodičů, třídní aktivy 4Q (aktualizováno 4/6)

Vážení rodiče a žáci,

protože se kvapem blíží konec školního roku, nastává čas, kdy se setkáváme vždy ve školním roce naposledy s vámi všemi.

Proto srdečně zveme:

 • zástupce rodičů jednotlivých tříd na radu rodičů, která proběhne ve čtvrtek 4/6 od 15:00 h, a to on-line; v MS-Teams byla pro radu rodičů vytvořena skupina a událost, na kterou se v dobu konání školního parlamentu přihlaste; odkazy byly zaslány na všechny maily zástupců rady rodičů (kromě závěrečených ročníků)
 • všechny rodiče na třídní aktivy, na které vás pozvou jednotliví třídní učitelé; třídní aktivy proběhnou též on-line, a sice v pondělí od 16:00 h; někteří vyučující, kteří mají v danou dobu pracovní povinnosti, vám oznámí jiný termín aktivů

Alternativní výuka po dobu platnosti mimořádných opatření (aktualizováno k 25/5)

 • od čtvrtka 12/3 probíhá výuka neprezenční formou dle rozvrhu hodin
 • principy výuky a organizační pokyny najdete v tomto Pokynu o výuce v rámci mimořádného opatření, který byl k 25/5 zaktualizován; v rámci této změny dochází k posílení on-line výuky pro žáky, kdy výuka bude probíhat min. v polovině hodin nasazených v týdnu on-line formou
 • zde si můžete stáhnout jednoduchý manuál, jak se dostanete do MS-Teams
 • rádi bychom připomněli, že jste žáky školy a měli byste se off-line či on-line výuky účastnit; mimořádné opatření nejsou prázdniny; máme velké pochopení pro ty, kteří nemají stále k dispozici zařízení k dálkovému přístupu, ale nemáme pochopení pro ty, kteří se záměrně výuce vyhýbají
 • všem vyučujícím děkujeme, jak se chopili mimoprezenční výuky a věnují se vám, žákům, s maximálním nasazením

Všem děkujeme za spolupráci i pochopení.

INFIS

Konzultace pro žáky posledních ročníků (od 1/6)

 • od 11/5 nemají žáci vycházejících ročníků alternativní výuku, ale konzultace
 • konzultace budou probíhat dle tohoto interního Pokynu k organizaci a podmínkám konzultací vycházejících ročníků od 11.5.2020
 • na každou prezenční konzultaci si musí žák vytisknout, řádně vyplnit a podepsat toto čestné prohlášení, které odevzdá
 • organizace konzultací v týdnu od 1/6
  • rozvrh konzultací (aktualizováno k 1/6)
  • prezenční konzultace se již v týdnu od 1/6 nekonají
  • žáci 4ADEF mají vypsané on-line konzultace ve dnech, kdy se nekonají maturitní zkoušky v tomto týdnu
 • v případě, že se nikdo z žáků nepřihlásí na prezenční konzultaci, nebo celá skupina upřednostní on-line konzultaci před prezenční, bude tato konzultace změněna na on-line konzultaci a vyučující bude po stanovenou dobu k dispozici všem žákům uvedené skupiny
 • dohledu u vstupu do školy
 • automaty na jídlo a pití nebudou v provozu
 • školní bufet bude fungovat ve velmi omezeném rozsahu
 • žáci si mohou přihlásit obědy mailem na paní Knížovou a současně paní Drožovou, nejpozději den předem do 8:00 h

Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku

Z této vyhlášky vyplývá pro většinu našich žáků:

 • hodnocení žáků za 2. pol. bude vycházet v podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pol. před obdobím mimořádných opatření, s tím, že podpůrnými podklady pro hodnocení může být hodnocení, které žák získal po dobu alternativní výuky od 11/3 a hodnocení výsledků v 1. pololetí; v rámci hodnocení vyučující zohlední aktivní přístup žáků k alternativní výuce probíhající v důsledku mimořádných opatření, kdy se novým cílem hodnocení stává podpora učení žáků, motivační hodnocení a formativní hodnocení; do hodnocení žáka může vyučující zohlednit přístup žáků během alternativní výuky, např. snahu žáků o pravidelnou práci, získané výsledky, samostatnou práci žáků a samostudium, portfolio odevzdaných prací, sebehodnocení žáka, zvládnutí pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, apod.
 • žáky posledních ročníků, kteří jsou přihlášeni v rámci JZO 2020 k maturitní zkoušce nebo závěrečné zkoušce, nelze hodnotit "5 - nedostatečný" nebo "nehodnocen"; namísto toho bude mít u pololetního hodnocení z předmětu uvedeno "prospěl"; celkové hodnocení žáka posledního ročníku tedy bude buď "prospěl s vyznamenáním" nebo "prospěl"
 • žáci nižších ročníků - žák může být "nehodnocen(a)" pouze tehdy, jestliže nemá vyučující žádné podklady pro hodnocení a současně byl žák v 1. pololetí nehodnocen, a to i po termínu doplnění podkladů pro hodnocení k 31/3; žákům, které nebylo možné hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitelka školy náhradní termín do konce června
 • během alternativní výuky měli vyučující možnost soustředit se na nejdůležitější výstupy ŠVP, výuka probíhala s tím, že všechny výstupy v předmětu pro daný ročník nemusejí být naplněny (na zvážení každého vyučujícího)
 • absence za 2. pololetí se započítává pouze do 10/3 včetně
 • předávání vysvědčení za 2. pololetí
  • u žáků posledních ročníků proběhne před zahájením didaktických testů, termín a formu s předstihem zveřejníme
  • u žáků nižších ročníků proběhne 30/6, způsob předání se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace

Specifika, která nejsou platná pro většinu našich žáků, je možné dohledat přímo ve vyhlášce a metodice k ní.

Veškeré informace budou samozřejmě průběžně aktualizovány zde na portálu školy.

Návrh na uvolňování škol a školských zařízení po pandemii koronaviru

Provoz domova mládeže

 • od 11. 5. 2020 lze po domluvě s vedoucí vychovatelkou obnovit provoz DM pro žáky posledních ročníků SŠ

Jaký bude průběh maturitních zkoušek?

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června. Maturitní zkoušku může konat žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce nebo ten, kdo podal přihlášku k náhradní či opravné zkoušce. Ve společné části maturitní zkoušky se nepíší písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Náhradní podoba maturitní zkoušky: V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena možnost osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a dále ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce. V tomto případě bude hodnocení maturitní zkoušky vycházet z hodnocení žáka z těch předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty maturitní zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku. Vykonání zkoušky náhradním způsobem provádí škola.

Jaký bude průběh konání závěrečných zkoušek?

Na konání závěrečné zkoušky se vztahují obdobná ustanovení jako pro maturitní zkoušky, tedy v případě, bude-li k 1. červnu obnovena možnost osobní přítomnosti žáků ve středním vzdělávání ve škole, započnou závěrečné zkoušky nejpozději do 30. června, v případě že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, bude vykonána závěrečná zkouška náhradním způsobem, tedy obdobně jako u maturitní zkoušky.

Podrobné informace lze získat na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Tisková zpráva MŠMT ze dne 23. března 2020 k maturitním, závěrečným a přijímacím zkouškám

 • 23/3 proběhla tisková konference ministra MŠMT a následně byla na webu MŠMT zvřejněna tisková zpráva
 • všechny návrhy musí schválit parlament

Krizové opatření vlády ze dne 15. března 2020

Mimořádné opatření MZ ČR a zrušení vyučování od 11. března 2020

Od 20/4 je účinné nové patření MZČR, viz výše příspěvek o postupném uvolňování škol.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 se ruší výuka ve školách v České republice, a to od středy 11. března 2020 až do odvolání.

Znění mimořádného opatření o uzavření základních, středních a vysokých škol

Všichni žáci a zaměstnanci přítomní 10/3 ve škole byli se situací srozuměni vedením školy.

Aktuální informace související s výukou budeme žákům, rodičům a zaměstnancům zveřeňovat zde na školním portálu.

Žádáme žáky a zaměstnance, aby dle pokynů vedení školy sledovali průběžně školní portál a školní e-mail. Děkujeme.

Výukové zdroje k dispozici

 • různé firmy a organizace se v rámci mimožádných opatření snaží maximální pomoci při vzdělávání žáků žákům i učitelům po dobu trvání mimořádných opatření v ČR
 • pár tipů vám uvedeme a průběžně budeme rozšiřovat; tipy řadíme dle abecedy, aby pořadí v někom nevyvolalo pocit priorit
 • uvedené služby ale nemusí být určeny jen pro povinné vzdělávání na dálku, můžete tak aktivně využít volný čas doma; jak jistě všichní víme, dle doporučení odborníků máme využívat volný čas bezpečně, ale aktivně, a myslet pozitivně

Akademie věd spustila pro občany ČR cyklus cyklus Věda na doma

Bakaláři se snaží průběžně rozšiřovat výukové zdroje a nabízet nástroje pro zlepšení výuky a komunikace

Česká televize rozjela projekt pro vzdělávání malých dětí UčíTelka a portál ČTedu

Vydavatelství Fraus zpřístupnilo své učebnice zdarma

Oddělení komunikace a vzdělávání Parlamentního institutu Kanceláře Poslanecké sněmovny připravilo webové stránky zaměřené na vzdělávání

Plzeňský kraj zahájí od 30/3 projekt pro vzdělávání žáků SŠ formou streamování Vimeo

Společnost Scio zpřístupnila do konce roku on-line testy zdarma

Společnost Techambiton zpřístupnila výuku matematiky pro učitele a žáky zdarma

Úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost připravil bezplatné on-line kurzy a aktivity do výuky na svém portálu


Své nabídky již jistě zveřejnila řada dalších organizací. Není možné je všechny uvádět. Všem ale děkujeme za své tipy, podněty a služby.

Dopravní omezení v okolí školy

Areál bývalých kasáren je osazen novým dopravním značením Zákaz zastavení, a to z důvodu snadného průjezdu vozů RZZ a minimalizace rizik nehody. Dodržování zákazu bude kontrolovat policie ČR.

Od 17. 2. 2020 bude uzavřena Klatovská třída od bývalé konečné tramvaje č. 4 až k výjezdu záchranné služby. Z tohoto důvodu budou sanitky RZZ jezdit areálem bývalých kasáren kolem obou budov škol k výjezdu do Kaplířovy ulice.

Omezení bude trvat do června 2020.

Dbejte prosím vlastní bezpečnosti a respketujte dopravní značení!!!

Nabídka kroužků a klubů

 • víte, že pro vás zajišťujeme kroužky a kluby, ve kterých se můžete realizovat?
 • účast na kroužcích vám financujeme v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání a můžete jej navštěvovat zdarma
 • zde vám nabízíme přehled kroužků a jejich garantů, kterých se případně ptejte:
  • Kroužek počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti - p. Zima
  • Kroužek robotiky - p. Jiránek, p. Pinkas, p. Prynych
  • Čtenářský klub - p. Janda
  • Klub aktivních žáků - pí Martínková
  • Klub matematiků - p. Mrákota

Doučování matematiky a češtiny

 • víte, že pro vás zajišťujeme doučování matematiky a češtiny?
 • doučování vám financujeme v rámci projektu Šablony pro SŠ a můžete jej navštěvovat zdarma
 • pokud ještě nechodíš a máš zájem, pak se ptej u vyučujících:
  • češtiny - 1. a 2. ročník p. Janda, 3. ročník pí Frühaufová, cizinci pí Králová
  • matematiky - 1. a 2. ročník p. Mrákota, 3. ročník pí Břízová

Dokumenty

Akce školy, kterých se zúčastníte...

Všechny akce a termíny jsou uvedeny v Plánu akcí. Níže najdete podrobnější informace k některým událostem.

PO DOBU TRVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ JSOU SAMOZŘEJMĚ VŠECHNY PLÁNOVANÉ ŠKOLNÍ AKCE ZRUŠENY

Si kreativní a je ti dlouhá chvíle?

 • na podzim proběhne další ročník festivalu vzdělávání a práce Posviť si na budoucnost!
 • organizátoři pro vás připravili zajímavou akci, jejíž upoutávku máte na obrázku níže a současně si můžete stáhnout informace pro žáky
 • jak se zapojit?
   • dle pokynů ztvárni práci
   • odešli na uvedený e-mail paní Kreislové kreislova@infokariera.cz a v kopii na kariérovou poradkyni paní učitelku Jiránkovou jirankova@infis.cz (abychom měli přehled o zapojených žácích)
 • web festivalu
 • web výstavy