Rozdílové zkoušky, doplnění podkladů pro hodnocení a opravné zkoušky za 2. pololetí

Doplnění podkladů pro hodnocení za 2. pololetí se budou konat od pondělí 22/8.

Opravné zkoušky za 2. pololetí se budou konat od pátku 26/8.

Rozdílové zkoušky proběhnou 26/8.

Rozpis RZ, DPH a OZ

V případě, že se žák nemůže na zkoušku dostavit ze závažných zdravotních důvodů, omlouvá se ze zkoušky výhradně

 • před zahájením zkoušky,

 • zástupci ředitelky 377 477 512,

 • nebo ředitelce školy 377 477 510.

Poté doloží neprodleně písemnou omluvenku od lékaře.

Informace o nástupu žáků ubytovaných na DM dne 31/8

Pro žáky 1. ročníků ubytovaných na našem DM jsme připravili informace o nástupu dne 31/8.

Těšíme se na Vás a doufáme, že se Vám bude na našem intru líbit. :-)

Doučování žáků

Ve škole probíhá v 2. pololetí doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU), které poskytujeme pro žáky zdarma.

Bližší informace a rozpis doučování najdete v Bakalářích na nástěnce školy.

Postup pro začleňování ukrajinských dětí do vzdělávání v ČR

Z MŠMT jsme obdrželi příručky pro začleňování ukrajinských dětí do vzdělávání v České republice. Níže jsou k nahlédnutí.

Příručka pro začleňování ukrajinských dětí do vzdělávání ČR

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Parkování v areálu býv. kasáren Plzeň-Bory

Během jednání s policií jsme byli upozorněni na to, že žáci naší školy parkují v areálu bývalých kasáren, při čemž porušují předpisy. Při takovém jednání se dotyční vystavují nasazení botičky, odtahu auta na vlastní náklady, pokutě, atd.

Současně je nutné číst pozorně doplňkové značky, stejně jako je parkoviště před novou budou vyhrazeno pro zaměstnance školy, i zaměstnanci jiných úřadů mají svá vyhrazená parkoviště.

Žáci nemají vyhrazená parkovací místa a musí využívat veřejná parkoviště.

Distanční výuka

 • žádná třída nemá distanční výuku

 • má-li žák nařízenou izolaci nebo karanténu, má povinnost to oznámit třídnímu učiteli, včetně předpokládaného data ukončení, abychom mohli ve škole plánovat případnou distanční výuku

 • distanční výuka bude zahájena, pokud bude ve třídě chybět více než 50 % žáků z důvodu nařízené izolace/karantény a žáci o tom budou informováni přes portál/BAK_rozvrh na další den

 • distanční výuka se řídí Pokynem k distanční výuce

 • základním výukovým kanálem je MS-Teams (viz odkaz výše na webové Teams, případně je možné si stáhnout aplikaci na pevný disk do počítače)

 • má-li žák distanční výuku (a není v karanténě nebo izolaci), má nárok na odběr oběda ve školní jídelně

Omlouvání absence u žáků, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace od 24/1

Omlouvání absence související s kovidem-19 od 2. pololetí (tj. od 24/1) bude probíhat v novém režimu.

Nepřítomnost žáka ve škole:

 • z důvodu izolace (onemocnění kovidem) se omlouvá jako běžná nemoc se započtenou absencí, žák omlouvá dle školního řádu,

 • v případě karantény, do které se žák dostal rozhodnutím KHS a nebyl pozitivní na kovid:

  • pokud prokazatelně doloží TU, že mu byla nařízena karanténa, omluví mu TU absenci jako "karanténa", absence nebude započtena, ale chybějící známky se započítávají do % absence; současně má povinnost si látku sehnat, doplnit a po návratu do školy se neomlouvá, že byl nemocen (zkoušení, testy, úkoly, povinnosti, atd.)

  • pokud žák nedoloží prokazatelně karanténu a bude mu omluvena na základě běžné omluvenky nepřítomnosti, TU mu absenci omluví jako nemoc se započtenou absencí

Odhlašování obědů žáků při nepřítomnosti

Prosíme žáky, aby si řádně odhlašovali obědy při nemoci nebo karanténě, změně rozvrhu, různých akcích (nejsou-li odhlášeny centrálně, viz plán akcí), atd.

Provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

Provoz školy se o 1/9 bude řídit pokynem Provoz školy vzhledem ke COVID-19 ve školním roce 2021/2022.

Škola nemusí být jen učení, ale i zábava...

Milí žáci,

v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji jsme pro Vás připravili řadu zajímavých mimoškolních aktivit pro roky 2021 -2023:

 • kroužek robotiky – zaměřený na propojení programování, elektroniky, mechaniky a využití 3D tiskáren, kroužek povedou p. Pinkas a p. Jiránek,

 • kroužek grafiky a webdesignu – zaměřený na techniky a zpracování dig. fografií, grafický design a webdesign, povede p. Prynch,

 • ve škole vznikne Krajské centrum kybernetické bezpečnosti – budou probíhat pravidelné průběžné výzvy, které vyvrcholí turnaji a setkáním - povede p. Zima,

 • dramatický kroužek – dramatizace literárních a děl s následným nácvikem a představením - povede p. Janda,

 • matematický kroužek – seznámíte se s rozšiřujícím učivem z matematiky, které využijete zejm. pro přípravu a další studium na VŠ, pod vedením p. Mrákoty,

 • exkurze,

 • další.

Díky žákům, kteří se účastní kroužků, budou moci nové vybavení využívat i ostatní žáci. Z tohoto důvodu budou zmodernizovány:

 • učebna 2 - programování a 3D tiskárny,

 • učebna 8 - IoT,

 • učebna 9 - badatelské aktivity,

 • posilovna - relaxace,

 • učebny odborného výcviku.

V rámci projektu budeme i nadále spolupracovat se základními školami, pro které připravujeme kroužky, exkurze, projektové dny.

Tak už víš, koho se zeptat, tak vzhůru do toho!!! :-)

Dokumenty

Akce školy, kterých se zúčastníte...

Všechny akce a termíny jsou uvedeny v Plánu akcí. Níže najdete podrobnější informace k některým událostem.

Hurrrááááá prázdniny!!!

Užijte si prázdniny, dovolenou a od září se zase těšíme na viděnou :-)

Mladí chrání klima

Naši žáci se pokusí získat finanční prostředky v rámci grantu Mladí chrání klima - realizuj komunitní projekt a získej mini grant 8 000 Kč.

Přípravu a první schůzku rozjedou členové školního parlamentu ve středu 26. ledna 1. a 2 . hodinu.

Chceš vědět více? Mladí chrání klima: realizuj komunitní projekt a získej mini-grant 8 000 Kč - Člověk v tísni (clovekvtisni.cz)

Držme jim palce!!

Podporujeme moderní styly výuky

Žáci 2A, 2E a 2F zažijí během letošního školního roku netradičně pojatou výuku v předmětech:

 • 2A - ekonomika a finančnictví,

 • 2E, 2F - učební praxe.

Do výuky se zapojí odborníci z praxe.

Děkujeme za spolupráci kolegům ze Správy informačních technologií města Plzně, kteří našim žákům výuku zpestří a obohatí.

Jdeme s dobou

Žáky oboru Logistické a finanční služby čeká v nadcházejících letech možnost zúčastnit se realizace projektu Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů. Projekt realizují ve spolupráci Univerzita Pardubice a Česká pošta.

V letošním roce se bude týkat žáků třídy 2A, pro které je připraven interaktivní workshop, zaměřený na měkké dovednosti pracovníků ve finančním sektoru. Wokrshopy povedou profesionální pracovníci, kteří se v rámci České pošty věnují couchingu.

Termíny interaktivních worskhopů: 6/9, 14/3

Po absolvování celého projektu žáci získají osvědčení do svých portfolií.