Závěrečná zkouška

Závěrečnou zkoušku skládají žáci oboru vzdělání 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy. 

Organizaci a průběh závěrečné zkoušky určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušné právní prováděcí předpisy (zejména vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou ve znění pozdějších předpisů).

Závěrečná zkouška se skládá v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, z písemné zkoušky, ústní zkoušky a praktické zkoušky z odborného výcviku.

Organizační informace k závěrečným zkouškám 

Aktuální informace a termíny

Řádný termín závěrečné zkoušky (červen 2024):

K opravné a náhradní zkoušce je nutné se nejpozději měsíc před jejím konáním písemně přihlásit! Přihláška ke stažení níže.

Písemná zkouška

Písemná zkouška se skládá na počítači. Úlohy jsou generovány z databanky úloh pro každého žáka individuálně. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Praktická zkouška

Pro praktickou zkoušku stanoví ředitel školy jediné téma. Praktickou zkoušku koná žák nejvýše ve dvou dnech, denně nejdéle 7 hodin. Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje 60 minut.

Ústní zkouška 

Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 - 30 témat zahrnujících současně oblast odborné způsobilosti a profesního uplatnění žáka a z nich si žák jedno téma vylosuje. Ústní zkoušku koná žák před zkušební komisí. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a vlastní zkouška nejvýše 15 minut. 

Opravná zkouška, zkouška v náhradním termínu

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pouze pokud úspěšně ukončil poslední ročník. Žáci, kteří nekonají závěrečnou zkoušku v řádném termínu z důvodu neukončení posledního ročníku, mohou konat náhradní závěrečnou zkoušku v měsíci září, ukončí-li poslední ročník do 31. srpna.

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pouze pokud úspěšně vykoná všechny tři zkoušky, které jsou její součástí. V případě, že některou z těchto zkoušek vykoná neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky, v termínech stanovených ředitelkou školy. Úmysl konat opravnou zkoušku je třeba písemně oznámit ředitelce školy nejpozději měsíc před termínem této zkoušky.

Opravnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Pokud se komise nedohodne se žákem na termínu náhradní zkoušky do 30. června, musí žák úmysl konat náhradní zkoušku písemně oznámit ředitelce školy nejpozději měsíc před termínem zkoušky. Náhradní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku.

Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostaví, jeho omluva není uznána nebo je ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.