jednotlivá zkouška

Aktuální informace

V rámci dalšího vzdělávání může každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední školy, konat jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky v souladu s § 113 školského zákona v platném znění.

V rámci školy je možné se přihlásit k jednotlivým zkouškám v oborech vzdělání:

V nabídce předmětů profilové části jsou předměty, ze kterých je možné skládat jednotlivou zkoušku, označeny **).

Zkouška je zpoplatněna částkou 2 000 Kč.

Podmínky přihlášení

  1. správně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška,

  2. úředně ověřená kopie dokladu o získání alespoň základního vzdělání,

  3. úhrada poplatku za vykonání zkoušky 2 000 Kč podle pokynů uvedených v potvrzovacím dopisu od ředitele školy.

Termíny podání přihlášky

  • jarní zkušební období - od 15/11 do 1/12,

  • podzimní zkušební období - od 10/6 do 25/6,

  • do 20 dnů od obdržení přihlášky sdělí ředitel školy písemně souhlas s konáním jednotlivé zkoušky,

  • o konání jednotlivé zkoušky je informován pozvánkou.

Výsledky z jednotlivých zkoušek

  • ústní zkouška - sdělí předseda zkušební komise,

  • praktická zkouška z odborných předmětů - budou zveřejněny dálkovou formou do 14 dnů od vykonání jednotlivé zkoušky.

Dokladem o úspěšném vykonání jednotlivé zkoušky je osvědčení o jednotlivé zkoušce.

Pokud uchazeč jednotlivou zkoušku nevykoná úspěšně, může zkoušku opakovat nejvýše dvakrát, a to vždy nejdříve po uplynutí 1 roku od předchozího konání zkoušky. Podmínkou je podání přihlášky podle § 113, odst. 2 školského zákona v platném znění.