Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška

Organizaci a průběh maturitní zkoušky určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušné právní prováděcí předpisy.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Žák koná maturitní zkoušku na základě přihlášky podané ředitelce školy. Žák požadující uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky musí k přihlášce přiložit „Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky“ vydané školským poradenským zařízením.

Žák-cizinec ve smyslu § 20 školského zákona má právo požadovat úpravu podmínek a způsob konání zkoušy z českého jazyka a literatury společné a profilové části maturitní zkoušky a ze zkušebních předmětů společné části maturitní zkoušky Matematika a Matematika rozšiřující. Tento úmysl uvede v přihlášce.

Zkušební předměty a maturitní okruhy

ITE, LFS, LFS DS

společná část

Informační technologie

profilová část

Logistické a finanční služby

profilová část

Logistické a finanční služby DS

profilová část (dálková forma)

Organizační informace k maturitním zkouškám