jaro 2021

Aktuální informace

Třídní učitelé seznámili žáky 4. ročníků o změnách k maturitním zkouškám na třídnických hodinách.

V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 15. března 2021 dochází k další změně organizace maturitních zkoušek pro JZO 2021. Podstatné změny v organizaci:

 • k MZ bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a prospěl v 1. pol. šk. roku 2020/21; žákům, kteří měli v 1. pol. N nebo 5, bylo umožněno vykonání komisionální náhradní zkoušky nebo komisionální opravné zkoušky

 • vysvědčení bude žákům předáno v pátek 21/5

 • svatý týden mají žáci v týdnu od 31/5

 • didaktické testy

   • proběhnou v nových termínech

    • 24/5 - MAT, AJ

    • 25/5 - ČJL

    • 26/5 - MAT rozšiřující, NJ, RJ

    • v důsledku doloženého onemocnění covid-19 nebo povinné karantény jsou předpřipraveny mimořádné termíny pro maturanty, kteří se v souladu se školským zákonem z konání zkoušky omluvili nebo vykonali DT neúspěšně v řádném termínu, jsou stanovené na dny 7/7 - 9/7, omluvu z řádných DT podá maturant ředitelce školy a přihlášku k mimořádnému testu musí žák podat ve škole nejpozději do 3 dnů od konání zkoušky, tj. v rozmezí 27/5 - 31/5; k mimořádnému termínu DT žák nepodává novou přihlášku a je přihlášen automaticky; to neplatí pro žáky PUP_2 a PUP_3, kteří musít úmysl opakovat DT potvrdit do 2 dnů od obdržení výsledku ředitelce školy,

    • časový limit se navyšuje o +10 min. u ČJL, CIJ a +15 min u MAT,

    • výsledky DT sdělí Cermat škole 7/6, škola předá výsledky žákům 8/6 (všichni žáci mají zřízený výsledkový portál žáka, kde najdou výsledky DT nejdříve; až je obdrží škola, rozešleme je maturantům na maily uvedené v IS Certis),

    • případnou žádost o přezkum hodnocení DT lze podat MŠMT do 28/6 na příslušném formuláři (podrobné info o přezkumech budou zveřjněna na stránkách MŠMT)

   • opatření o možnosti třetího opravného termínu se pro žáky naší školy nevztahuje (pouze pro žáky s nařízenou pracovní povinností nebo dobrovolnických prací za určitých podmínek)

 • písemné práce

   • v JZO 2021 je žáci stávajících 4. ročníků, kteří se přihlašují k MZ, nekonají

 • ústní zkoušky

   • vzhledem k epidemiologické situaci dojde k jejich posunu na měsíc červen

   • termíny ústních zkoušek:

    • 4AE - v týdnu od 7/6

    • 4DF - v týdnu od 14/6

   • žák přihlášení k JZO 2021 jako prvomaturanti nemusí konat ústní zkoušku z ČJL a cizího jazyka, zvoleného ve společné části; žák se může rozhodnout, že bude konat zkoušku dobrovolně, bude ji konat v režimu nepovinné zkoušky a případný neúspěch z ústní zkoušky z těchto předmětů neovlivní celkové hodnocení MZK

   • formou ankety v BAK žáci 4ADEF vyplní, zda hodlají konat ústní zkoušky z ČJL nebo CIJ, a to do 15/4; nebude-li žák po tomto termínu přihlášen k ústní zkoušce, nebude do rozpisu ústních zkoušek zahrnut

 • praktické zkoušky

   • proběhnou v nových termínech 17/5 - 20/5

   • maturantovi přihlášeném k PZOP v JZO 2021 nebo v PZO 2021 se navyšuje počet opravných pokusů (každému pouze jednou):

    • ze 2 na 3 u prvomaturantů,

    • o 1 u ostatních maturantů,

 • obhajoby maturitních prací

   • proběhnou v rámci ústních zkoušek

Termín pro odevzdání vlastních seznamů literárních děl, kdy žáci odevzdají seznamy učitelům LAU, je stanoven do 19/3, elektronicky. Vyučující LAU pak mají do konce března na kontrolu a případné vrácení vlastních seznamů. Případné úpravy je možné upravit v průběhu dobna. Finální tištěné seznamy literárních děl dodají žáci 4. ročníků nejpozději do konce dubna, přesný termín a postup bude ještě upřesněn.

Registrujte na výsledkovém portálu žáka (měli byste již mít do konce ledna zřízeno) a udělte prosím souhlas. Je to nejrychlejší cesta, jak se k vám dostanou výsledky zkoušek společné části MZ, tedy didaktických testů. Zřízení VPŽ a udělení souhlasu potvrdíte třídnímu učiteli způsobem, jaký si s vámi nastaví.

Status žáka školy

 • vzhledem k tomu, že neplánujeme na INFISu posouvat termíny maturitních zkoušek do prázdninových termínů:

  • přestává být žák žákem školy následující den po dni, ve kterém úspěšně vykonal MZK

  • přestává být žákem školy dne 30/6 ten žák, který nevykonal úspěšně některou dílčí zkoušku MZK

  • přestává být žákem školy dne 30/6 ten žák, který nesplnil kritéria připuštění k MZK ani pro JZO2021 ani pro PZO2021, tj. neprospěl v 1. pololetí, pokud nezanechal vzdělávání před tímto datem

Opakování ročníku

 • u žáků, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 v posledním ročníku vzdělávání, může ředitel školy na žádost žáka rozhodnout o povolení opakování ročníku bez ohledu na jeho hodnocení v 1. nebo 2. pololetí (na toto opakování nevzniká žákovi právní nárok)

 • důsledkem povolení opakování ročníku bude anulace již vykonaných maturitních zkoušek a žákovi nevznikne právo na konání opravného nebo náhradního termínu v budoucnu

V souladu s Dodatkem k opatření obecné povahy MŠMT ČR ze dne 28. dubna 2021 plyne pro maturanty následující:

 • osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky SČ MZ v JZO 2021 a/nebo v PZO 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek:

  • u prvomaturantů ze 2 na 3 o jednu opravnou zkoušku DT,

  • u ostatních osob o 1 termín,

  • počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze 1x

 • ten, kdo je omluven z konání SČ MZ v řádném termínu, může v mimořádném termínu konat náhradní povinné i nepovinné zkoušky formou DT,

 • ten, kdo nevykoná zkoušky v řádném termínu úspěšně, koná v mimořádném termínu pouze opravné povinné zkoušky,

 • počet opravných zkoušek

 • mimořádné termíny:

  • didaktické testy:

   • 7/7 - MAT, AJ

   • 8/7 - ČJL

   • 9/7 - MAT rozš., NJ, RJ

   • info o mimořádných DT, přihlašování, omluvách jsou uvedené výše

   • DT se v mimořádných termínech budou konat na spádových školách, spádovou školu se žák dozví v pozvánce

   • zveřejnění výsledků DT v mimoř. termínu je 19/6 (Cermat škole) a 20/6 (škola maturantovi, všichni mají výsledkový portál a výsledky po obrdžení zašleme na maily zadané v IS Certis),

   • případná žádost o přezkum DT v mimořádném termínu je do 9/7, informace o přezkumu a formulář budou uvedeny na webu MŠMT

  • PZOP

   • osoba, která se řádně omluvila z konání PZOP, podá písemnou přihlášku ředitelce školy do 3 pracovních dnů ode dne konání PZOP v JZO 2021 dle rozpisu,

   • osoba, která vykonala PZOP neúspěšně v JZO 2021, podá písemnou přihlášku ředitelce školy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení zkoušky dozvěděla od předsedy ZMK

 • v platnosti zůstává navýšení času pro DT:

  • ČJL - 85 min.

  • AJ, NJ, RJ - 110 min. (40 min. poslech + 70 min. ostatní)

  • MAT - 135 min.

Organizační informace a dokumenty

Společná část- DT


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • jednotné zkušební schéma DT

 • rozdělení žáků do učeben pro DT

Profilová část - informace


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • hodnocení zkoušek profilové části

 • stanovení témat PZOP

Profilová část - rozpisy

Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • zkušební maturitní komise

 • harmonogram PZOP

 • rozdělení žáků do skupin pro PZOP

 • rozpisy ústních zkoušek

 • harmonogram obhajob MP

Důležité termíny

k maturitním zkouškám

listopad

 • žáci odevzdali přihlášky k MZ

prosinec

 • 10/12 byly rozeslány výpisy z přihlášek, do 16/12 žáci měli nahlásit příp. nesrovnalosti ve výpisech

leden

 • do 15/1 zveřejní MŠMT jednotné zkušební schéma pro DT

 • maturanti si zřídí výsledkový portál žáka

únor

 • odvezdání vlastních seznamů literárních děl do konce února vyučujícím LAU - prodlouženo do 21/3

 • zveřejněno hodnocení zkoušek profilové části

 • pozvánky k DT byly žákům odeslány

březen

 • do 21/3 prodloužena možnost odevzdat vlastní seznamy lit. děl učitelům LAU, kteří mají do konce března a v průběhu dubna možností žákům zaslat seznamy k opravě

 • termím a způsob odevzdání vlastních seznamů literárních děl bude ještě žákům upřesněn

duben

 • písemná práce z ČJL - zrušeno

 • písemná práce z AJ, NJ, RJ - zrušeno

 • do 15/4 se žáci přihlašují k nově zařazeným zkouškám z ČJL a AJ/NJ/RJ jako nepovinným, a to on-line, přes BAK

květen

 • praktická zkouška z odborných předmětů

červen

 • didaktické testy

 • ústní zkoušky

 • slavnostní vyřazení absolventů bude probíhat v souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními