jaro 2021

Aktuální informace

V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 29. ledna 2021 dochází ke změně organizace maturitních zkoušek pro JZO 2021. Podstatné změny v organizaci:

 • k MZ bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a prospěl v 1. pol. šk. roku 2020/21; žákům, kteří měli v 1. pol. N nebo 5, bude umožněno konat zkoušku k doplnění klasifikace nebo komisionální opravnou zkoušku

 • didaktické testy

   • proběhnou v původním termínu

   • časový limit se navyšuje o +10 min. u ČJL, CIJ a +15 min u MAT

   • pro žáky, kteří by byli v době konání DT v karanténě, je určen náhradní termín na červen 2021

   • opatření o možnosti třetího opravného termínu se pro žáky naší školy nevztahuje (pouze pro žáky s nařízenou pracovní povinností nebo dobrovolnických prací za určitých podmínek)

 • písemné práce

   • v JZO 2021 je žáci, kteří se přihlašují k MZ, nekonají

 • ústní zkoušky

   • proběhnou dle harmonogramu školního roku, pokud to epidemiologická situaice dovolí

 • praktické zkoušky

   • proběhnou dle harmonogramu školního roku, pokud to epidemiologická situaice dovolí

 • obhajoby maturitních prací

   • proběhnou dle harmonogramu školního roku, pokud to epidemiologická situaice dovolí

Termín pro odevzdání vlastních seznamů literárních děl, kdy žáci odevzdají seznamy učitelům LAU, je stanoven do konce února. Během března pak vyučující LAU seznamy zkontrolují, opatří parafou a odevzdají zástupci ředitelky do konce března. Šablona a informační pokyny byly zaslány žákům 11. ledna 2020.


Do konce ledna se prosím registrujte na výsledkovém portálu žáka a udělte prosím souhlas. Je to nejrychlejší cesta, jak se k vám dostanou výsledky zkoušek společné části MZ, tedy didaktických testů. Zřízení VPŽ a udělení souhlasu potvrdíte třídnímu učiteli způsobem, jaký si s vámi nastaví.

Organizační informace a dokumenty

Společná část- DT


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • jednotné zkušební schéma DT

 • rozdělení žáků do učeben pro DT

Profilová část - informace


Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • hodnocení zkoušek profilové části

 • stanovení témat PZOP

Profilová část - rozpisy

Zde najdete před konáním maturitních zkoušek:

 • zkušební maturitní komise

 • harmonogram PZOP

 • rozdělení žáků do skupin pro PZOP

 • rozpisy ústních zkoušek

 • harmonogram obhajob MP

Důležité termíny

k maturitním zkouškám

listopad

 • žáci odevzdali přihlášky k MZ

prosinec

 • 10/12 byly rozeslány výpisy z přihlášek, do 16/12 žáci měli nahlásit příp. nesrovnalosti ve výpisech

leden

 • do 15/1 zveřejní MŠMT jednotné zkušební schéma pro DT

 • maturanti si zřídí výsledkový portál žáka

únor

 • odvezdání vlastních seznamů literárních děl do konce února vyučujícím LAU - prodlouženo do 21/3

 • zveřejněno hodnocení zkoušek profilové části

 • pozvánky k DT byly žákům odeslány

březen

 • do 21/3 prodloužena možnost

 • vyučující LAU odevzdají zkontrolované vlastní seznamy lit. děl zástupci ředitelky ve složce za celou třídu

duben

 • písemná práce z ČJL

 • písemná práce z AJ, NJ, RJ

 • praktická zkouška z odborných předmětů

květen

 • didaktické testy

 • ústní zkoušky

červen

 • slavnostní vyřazení absolventů bude probíhat v souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními